Očišćeno korito Zapadne Morave u jednoj od najlepših tačaka srpske prirode, iz reke uklonjeni nanosi kamena i šljunka visoki i do dva metra, stvoreni uslovi za povećanu proizvodnju struje.

Ure­đe­no ko­ri­to Za­pad­ne Mo­ra­ve, u bli­zi­ni sta­rog mo­sta, uz­vod­no (Fo­to „Elek­tro­mo­ra­va)

U dve pret­hod­ne par­ne go­di­ne, 2014. i 2016, ma­lo­broj­ni me­šta­ni Ov­čar Ba­nje spa­va­li su na opre­zu dok je po­red ku­ća, sva­ke se­kun­de, tut­nja­lo 1.200 ku­bi­ka vo­de. Pret­pro­šlog mar­ta čak je – a to se ni­je do­go­di­lo ni­kad od 1954. kad je is­pod nji­ho­vih do­mo­va pro­ra­di­la hi­dro­e­lek­tra­na – po­pla­vi­la me­sta­šce pa je po­sta­lo ja­sno da je pri­ro­da okre­nu­la ću­rak. Me­đu­tim, eki­pe be­o­grad­ske „Hi­dro­mon­ta­že” ne­dav­no su oči­sti­le ko­ri­to Za­pad­ne Mo­ra­ve, re­ka je ma­lo upra­vlje­na i od Ov­čar Ba­nje na­či­nje­no su­vo ostr­vo iz­me­đu ka­na­la HE i sta­rog pri­rod­nog to­ka, i iz­me­đu ste­na Ka­bla­ra i Ov­ča­ra.

– Ure­đe­nje i či­šće­nje ko­ri­ta od bra­ne HE „Ov­čar Ba­nja” do sta­rog mo­sta pla­ni­ra­no je i iz­ve­de­no u dva ko­ra­ka, Vla­da Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, Mi­ni­star­stvo ru­dar­stva i ener­ge­ti­ke i Elek­tro­pri­vre­da Sr­bi­je u po­du­hvat su ulo­ži­li 42 mi­li­o­na di­na­ra – ka­že za „Po­li­ti­ku” in­že­njer Slav­ko Maj­sto­ro­vić, di­rek­tor ča­čan­ske „Elek­tro­mo­ra­ve” ko­ja ga­zdu­je hi­dro­e­lek­tra­nom.

On opi­su­je da su reč­ni po­plav­ni ta­la­si sa­mo po­ja­ča­li ono što se u kli­su­ri zbi­va­lo de­ce­ni­ja­ma kao dug vre­me­nu: ze­mlja i ste­nje za­si­pa­li su re­ku, do­no­se­ći ne­vo­lje i ži­te­lji­ma i upra­vi elek­tra­ne. Po­red to­ga, iz­grad­njom no­vog put­nič­kog mo­sta 2006. sa tri pa­ra no­se­ćih stu­bo­va u reč­nom ko­ri­tu, ko­ji ni­su uprav­ni na tok Za­pad­ne Mo­ra­ve, do­šlo je do pro­me­ne re­ži­ma vo­da u ko­ri­tu re­ke i na­no­še­nja krup­nog ka­me­na u zo­ni mo­sta.

– U pr­vom de­lu za­hva­ta, av­gu­sta i sep­tem­bra 2016, iz ko­ri­ta je iz­va­đe­no 19.000 ku­bi­ka pa je ko­ta do­nje vo­de, na me­stu gde se vo­da elek­tra­ne po­no­vo sa­sta­je sa sta­rim ko­ri­tom, spu­šte­na pro­seč­no dva me­tra, i sa­da je opet na ko­ti 270, kao u do­ba kad je elek­tra­na po­če­la da ra­di. Ta­ko je sma­njen po­stup u od­vod­noj vo­di i po­ve­ćan ko­e­fi­ci­jent ko­ri­snog dej­stva na­ših agre­ga­ta.

To, po­jed­no­sta­vlje­no, zna­či da su re­ka, vre­me i lju­di za 62 go­di­ne po­di­gli ko­tu reč­nog dna kod banj­skog ku­pa­ti­la čak za dva me­tra, pa se vo­da od tog no­vog be­de­ma u ko­ri­tu 2016. vra­ti­la u na­se­lje i po­pla­vi­la ku­će i pro­la­ze.

I po­sle to­ga osta­la je pret­nja da će, u do­ba ki­ša, po­no­vo do­ći do za­si­pa­nja u zo­ni od­boj­nog zi­da, iz­la­znog ka­na­la HE i mo­sto­va, pa je bi­lo neo­p­hod­no ura­di­ti uz­vod­no či­šće­nje i ure­đe­nje sta­rog ko­ri­ta, ko­je je elek­tra­ni ujed­no i eva­ku­a­ci­o­ni pra­vac za ve­li­ke vo­de. Ta­ko se, sve u sve­mu, re­ka vra­ća u ka­ta­star­ske okvi­re i svoj ra­ni­je pro­jek­to­van tok.

– Ovi po­slo­vi su pla­ni­ra­ni za dru­gi ko­rak u ra­do­vi­ma, za­vr­še­nim pro­šle je­se­ni. Pret­hod­no je sa­či­njen ge­o­det­ski ela­bo­rat za de­o­ni­cu od bra­ne HE do sta­rog mo­sta u du­ži­ni od 1.400 me­ta­ra, pa za­tim iz­ve­de­ni ni­ve­la­ci­ja dna ko­ri­ta, ko­si­na i pro­ši­re­nje ko­ri­ta po po­tre­bi u okvi­ru vod­nog ze­mlji­šta, osi­gu­ra­nje oba­la u zo­ni po­sto­je­ćih kli­zi­šta. Po­dig­nu­te su i oba­le oko ko­ri­ta gde je od­lo­žen vi­šak ma­te­ri­ja­la iz is­ko­pa, pro­ši­ren pro­ti­caj­ni pro­fil is­ko­pom le­ve oba­le i spu­šta­njem dna, a ka­me­nom iz is­ko­pa ob­lo­že­na je ko­si­na le­ve oba­le i osi­gu­ra­na de­sna, u zo­ni kli­zi­šta – is­ti­če Maj­sto­ro­vić,

De­snom oba­lom re­ke, ko­ja ka­ta­star­ski pri­pa­da Lu­ča­ni­ma, i da­lje po­sto­je dva kli­zi­šta:

– Pr­vo je na 300 me­ta­ra uz­vod­no od sta­rog mo­sta, na ma­gi­stra­li ka Po­že­gi. Tu je pro­du­blje­no dno re­ke, pri če­mu se vo­di­lo ra­ču­na da i ono bu­de na ko­ti 270, da­kle na is­toj vi­si­ni kao i dno iz­la­zne vo­de. Is­kop na le­voj oba­li je oba­vljen ta­ko da je ma­te­ri­jal odvo­je­no la­ge­ro­van. Krup­ni­ji i sten­ski je po­la­gan na de­snu stra­nu re­ke po me­đi ka­ta­star­skih par­ce­la pro­jek­to­va­nog ko­ri­ta, a sit­ni­ji za sa­mu oba­lo­u­tvr­du. Pro­stor iz­me­đu na­si­pa i kli­zi­šta po­pu­njen je pot­pu­no ka­me­nom, ta­ko da od oba­le na­si­pa do kli­zi­šta, u naj­ši­rem de­lu, iz­no­si do 30 me­ta­ra. Ovo go­vo­ri za ko­li­ko je, ka­ta­star­ski, ko­ri­to re­ke bi­lo po­me­re­no u de­snu stra­nu, i vo­da s vre­me­nom pot­ko­pa­la oba­lu i pro­u­zro­ko­va­la kli­zi­šte. A le­va oba­la je utvr­đe­na ta­ko da se li­ni­ja is­ko­pa uklo­pi u pro­fil oivi­čen stu­bo­vi­ma sta­rog že­le­znič­kog mo­sta na Mo­ra­vi.

Ma­lo uz­vod­no od pr­vog je i dru­go kli­zi­šte, ta­ko­zva­no De­be­lo br­do, tu su iz­ve­de­ni ra­do­vi na osi­gu­ra­nju oba­le i dna ko­ri­ta. U to­ku ovog, ne­dav­no za­vr­še­nog, dru­gog ko­ra­ka ra­do­va ras­po­re­đe­no je i ugra­đe­no oko 100.000 ku­bi­ka ra­znog ma­te­ri­ja­la, po­red osta­log i ve­li­kih ste­na iz­va­đe­nih iz ko­ri­ta.

– Ra­do­vi su oba­vlje­ni u ro­ku, po­u­zda­no. Ovim po­du­hva­tom elek­tra­na je do­bi­la mo­guć­nost da po­ve­ća pro­iz­vod­nju, dok me­šta­ni mo­gu da bu­du mir­ni od ve­li­kih vo­da, jer sta­ro ko­ri­to Za­pad­ne Mo­ra­ve sad mo­že da kroz Ba­nju pro­pu­sti sve na­do­la­ze­će ta­la­se. A deo na­no­sa ra­za­sut je na le­voj oba­li ko­ri­ta, u bli­zi­ni sta­rog mo­sta, i ta­ko na­pra­vljen pla­to upo­tre­bljiv za da­lju grad­nju – na­gla­sio je Slav­ko Maj­sto­ro­vić.
Politika, Gvozden Otašević

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here