Od ukup­no 20 fa­brič­kih i rad­nič­kih gla­si­la iz do­ba sa­mo­u­prav­nog so­ci­ja­li­zma u Čač­ku, da­nas iz­la­zi sa­mo list fa­bri­ke mu­ni­ci­je.

Na­slov­na stra­na naj­no­vi­jeg bro­ja „Slo­bo­de” iz fe­bru­a­ra ove go­di­ne (Foto G. Otašević)

Za­vi­čaj­no ode­lje­nje i Cen­tar za di­gi­ta­li­za­ci­ju Grad­ske bi­bli­o­te­ke „Vla­di­slav Pet­ko­vić Dis” u Čač­ku po­sve­ti­li su se sa­ku­plja­nju i ob­ra­di fa­brič­ke štam­pe u ovom gra­du, pa je do­sad u elek­tron­sku for­mu pre­ve­de­no 12.430 stra­na iz 1.392 bro­ja rad­nič­kih no­vi­na. U dve pro­te­kle go­di­ne rad­ni­ci su na po­klon do­ne­li 150 bro­je­va raz­li­či­tih li­sto­va, ve­ro­vat­no s uz­da­hom se­ća­ju­ći se svo­jih pra­va u vre­me­nu kad su bi­li štam­pa­ni, a dru­gi su sa­mo po­zaj­mi­li na di­gi­ta­li­za­ci­ju svo­je, ta­ko­đe, broj­ne pri­mer­ke i na­sta­vi­li da ih ču­va­ju.

Reč je o vre­me­nu ko­je će na­vek osta­ti u pam­će­nju ta­da ži­ve­ćih, ma­da su po­to­nja isto­ri­ja i po­li­ti­ča­ri po­ku­ša­li, s ve­li­kim uspe­hom, da sa­mo­u­prav­ni so­ci­ja­li­zam pro­gla­se za ba­ba­ro­gu.

– Pr­vi rad­nič­ki li­sto­vi po­ja­vi­li su se u Čač­ku po­čet­kom še­zde­se­tih jer se sa­mo­u­pra­vlja­nje ni­je da­lo za­mi­sli­ti bez pu­ne oba­ve­šte­no­sti rad­nih lju­di ka­ko bi ona do­pri­ne­la bo­ljem od­lu­či­va­nju i na­pret­ku ko­lek­ti­va.
Politika, Gvozden Otašević

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here