Za četvrtak, 8. februar 2018. godine, sazvana je 19. sednica Skupštine grada Čačka. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

– Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2018. godinu

– Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2018. godinu

– Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Međuopšinskog istorijskog arhiva za grad Čačak, opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2018. godinu

– Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2018. godinu

– Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2018. godinu

– Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2018. godinu

– Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada d.o.o. „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2018. godinu

– Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja i Plan rada „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2018. godinu

– Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2018. godinu

– Predlog Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2018. godinu

– Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2018. godini

– Predlog Odluke o pijacama

– Predlog Odluke o održavanju javnih zelenih površina

– Predlog Rešenja o pristupanju razmeni nepokretnosti sa preduzećem „Autoprevoz“ doo Čačak

– Predlog Rešenja o pristupanju razmeni nepokretnosti sa preduzećima „Unipromet“ doo i „Vibet“ doo

– Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak čiji je osnivač grad Čačak

– Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak

– Predlog Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrada na teritoriji grada čačka

– Predlog Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće održavanje zgrada na teritoriji grada Čačka

– Predlog Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog upravnika na teritoriji grada Čačka

– Predlog Odluke o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak

– Predlog Rešenja o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva koje osniva Milenko Kostić iz Čačka sadrži naziv grada Čačka

– Predlog Odluke o obrazovanju Saveta za populacionu politiku grada Čačka

– Predlog Rešenja o razmeni nepokretnosti sa preduzećem „ Mizzoni papir “ doo Čačak

– Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom Ulice broj 10 u Čačku

– Predlog Rešenja o pristupanju razmeni nepokretnosti u KO Parmenac

– Predlog Rešenja o prenosu prava korišćenja na stanovima Gradskoj stambenoj agenciji Čačak

– Predlog Odluke o poveravanju prava upravljanja i korišćenja pokretnom stvari JKP „Moravac“ Mrčajevci

– Predlog Rešenja o razrešenju i izboru pojedinih članova radnih tela Skupštine grada

– Predlozi Komisije za kadrove i mandatno imunitetska pitanja

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here