Na 37. sednici Opštinskog veća razmatrano je Rešenja o davanju saglasnosti na cenovnik za usluge parkiranja na javnim parkiralištima i za uklanjanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila kao i Rešenje o određivanju parkirališta na teritoriji opštine Gornji Milanovac na kojima će se vršiti naplata naknade za parkiranje. Većnici su takođe odlučivali i o Pravilniku o uslovima i načinu korišćenja parkirališta za povlašćene korisnike.

Direktor Javnog preduzeća za izgradnju Božidar Vučetić rekao je da je Nadzorni odbor JP za izgradnju u obuhvatu parking prostora utvrdio tri zone parkiranja i to: ekstra zonu, prvu zonu i drugu zonu. Broj parking mesta u ekstra zoni je 230, u prvoj zoni je 348, a u drugoj zoni broj parking mesta iznosi 172, što ukupno čini 750 parking mesta otvorenog prostora. Predložena cena pojedinačne karte u ekstra zoni je 49 dinara, u prvoj zoni je 35 dinara, a predložena cena pojedinačne karte u drugoj zoniiznosi 20 dinara. Ove cene su predložene za korišćenje parkinga u intervalu od jednog sata. Takođe, rečeno je da je parkiranje u ekstra zoni ograničeno na dva sata i da se nakon isteka ta dva sata vozilo mora pomeriti. Za druge dve zone mogu se uzeti mesečne pretplatne karte i to za prvu zonu u iznosu od 1.860 dinara i za drugu zonu 1.625 dinara. Što se tiče korišćenja parking mesta kada su u pitanju vozila stanara zgrada, mesečna pretplatna karta iznosi 699.00 dinara. Uvedena je i povlašćena pretplatna karta za vozila pravnih lica – preduzetnika i to u iznosu od 3.000 za ekstra zonu, 2.650 za prvu zonu i 2.200 dinara za drugu zonu. U okviru sve tri parking zone obeležena su i parking mesta za lica sa invaliditetom. TAKOĐE, ODLUKOM Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju, utvrđen je i cenovnik za uklanjanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila.

Predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević rekao je da su cene za korišćenje parking mesta formirane na osnovu cena koje su u okruženju: „ Kada smo formirali cene za korišćenje parking usluga, trudili smo se da naše cene budu najniže u okruženju. Ove cene koje smo predložili su konačne cene koje će naši sugrađani plaćati. U njih je uračunat PDV i kao takve će omogućiti Parking servisu da funkcioniše, bez neke velike zarade.“ Kada je reč o kaznenim merama i nepoštovanju plaćanja parking mesta, dnevna kazna za neplaćanje parking karte iznosi 1000.00 dinara i potraživanja tih sredstava će vršiti Javno preduzeće za izgradnju preko nadležnih državnih organa. Predsednik je istakao da se on iskreno nada da će Parking servis krenuti sa radom po planu: „ Mi smo sa ovom sednicom Opštinskog veća završili sve ono što je bilo u nadležnosti Skupštine opštine i Opštinskog veća. Ostale pripreme su u nadležnosti Javnog preduzeća za izgradnju i nadam se da će u narednim danima uspeti sve da pripreme i da od 1. marta zvanično startuje naplata parkiranja u opštini Gornji Milanovac.“

Na sednici Opštinskog veća razmatralo se i o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda ili napada pasa lutalica. Opštinski pravobranilac Marija Filipović, rekla je da je izmenom i dopunom postojećeg Pravilnika proširen spisak potrebne dokumentacije čime se pooštravaju uslovi za ostvarivanje uslova za naknadu štete usled napada pasa lutalica na domaće životinje. Od sada je potrebno da vlasnici domaćih životinja dostavljaju izveštaj nadležne veterinarske stanice, a takođe će i komunalna inspekcija sprovoditi kontrolu kada je reč o uslovima držanja domaćih životinja.

Razmatran je i Zapisnik Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda i napada pasa lutalica. Opštinski pravobranilac je izvestila većnike da je Komisija do sada dobila 32 zahtevaza naknadu štete nastale usled ujeda ili napada pasa lutalica. Prilikom određivanja visine naknade materijalne štete, Komisija je uzela u obzir cenu žive stoke na stočnim pijacama u Republici Srbiji. A za određivanje visine naknade nematerijalne štete u obzir su uzeti jačina, intenzitet fizičkih bolova i intenzitet pretrpljenog straha. Uz zahtev za naknadu štete, neophodno je priložiti i lekarsku dokumentaciju.

„Lokalna vlast svakodnevno se trudi da se poboljšaju sve Odluke koje su u nadležnosti Opštine, kako bi se što manje zloupotrebljavao novac iz budžeta Opštine. Najveća promena koja se tiče naknade štete nastale usled ujeda ili napada pasa lutalica, odnosi se na način dokazivanja nastale štete. Kada je se radi o uginuću životinja, uključili smo i dokaze od veterinara, tako da ćemo sada imati jasnu situaciju da li je pas lutalica napao domaću životinju, da li je domaću životinju zaklao možda vlasnički pas baš tog vlasnika ili možda neka druga divlja životinja za koju Opština nema nadležnost da isplaćuje štetu. Kako krene sezona lova, mi imamo povećan broj zahteva za naplatu štete i sa pravom sumnjamo da su vlasnički psi koji se koriste za lov načinili štetu, a da se Opštini prikazuje da je šteta naneta od strane pasa lutalica“, rekao je predsednik Kovačević.

Načelnik odeljenja za urbanizam, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Dejan Veljović izvestio je članove veća o Odluci o pristupanju pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu opštine Gornji Milanovac za potrebe izgradnje dvorca u Takovu i proširenja kompleksa Znamenitog mesta „Takovski grm“. Načelnik je istakao da će se ove nepokretnosti pribaviti prema tržišnoj vrednosti koju će utvrditi ovlašćeni poreski organ u skladu sa Zakonom o javnoj svojini.

Jedanaesta tačka dnevnog reda bila je razmatranje Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na besplatan i prevoz sa popustom u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Prema rečima Sandre Ralović, načelnika Odeljenja za društvene delatnosti, utvrđivanje da li lice ostvaruje pravo na besplatan prevoz, pored obraćanja organima Opštinske uprave, može se utvrditi i direktnim obraćanjem ovlašćenom prevozniku uz podnošenje potrebne dokumentacije. Imajući u vidu da se radi o licima starijim od 65 godina, čija evidencija ne može precizno da se vodi, Pravilnik je izmenjen u delu da trošak izrade legitimacije, koji ova lica imaju samo jednom, pošto se radi o trajnim korisnicima, snose korisnici.

Sledeća tačka dnevnog reda bilo je razmatranje Predloga Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za učešće na Konkursu za finansiranje programa/projekta udruženja iz oblasti kulture iz budžeta opštine Gornji Milanovac u 2018. godini. Uslovi konkursa su potpuno isti kao i prethodne godine i ove godine na raspolaganju je 5.500.000,00 dinara za udruženja iz oblasti kulture. Ta udruženja moraju biti osnovana na teritoriji opštine Gornji Milanovac, pretežna delatnost im mora biti iz oblasti kulture i moraju da deluju kao neprofitna. Sva udruženja koja su u prethodnoj budžetskoj godini dobila sredstva od opštine Gornji Milanovac bila su u obavezi po ugovoru da do 31.01.2018. godine podnesu Izveštaj o korišćenju tih sredstava. Odeljenje za društvene delatnosti poslalo je zahtev svim korisnicima za dopunu dokumentaciju u vidu kopije svih izvoda.

Na sednici Opštinskog veća razmatran je predlog Rešenja o promeni aproprijacije, razmatran je Nacrt i utvrđivanje predloga Odluke o otpisu i konverziji potraživanja opštine Gornji Milanovac prema građevinskom preduzeću „Mostogradnja“ akcionarsko društvo Beograd, kao i plan rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2018. godinu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here