Momir Glišić iz Ostre kod Čačka sklapa samohodnu mašinu za sakupljanje voća i povrća sa tla

Ubi­rač Mo­mi­ra Gli­ši­ća na za­dat­ku (Fo­to lič­na ar­hi­va)

Mi­ni­star­stvo pro­sve­te, na­u­ke i teh­no­lo­škog raz­vo­ja Vla­de Sr­bi­je odo­bri­lo je tra­že­nih 400.000 di­na­ra Mo­mi­ru Gli­ši­ću (68) iz Ostre kod Čač­ka, da bi na­pra­vio sa­mo­hod­nu ma­ši­nu za sa­ku­plja­nje vo­ća i po­vr­ća ra­za­su­tog po ze­mlji­štu. On je sam iz­u­meo taj ure­đaj kao pri­ključ­ni i pa­tent pre pet go­di­na za­šti­tio u Za­vo­du za in­te­lek­tu­al­nu svo­ji­nu („ubi­rač MG – 1”), a sa­da je na­u­mio da vred­nom se­ljač­kom po­moć­ni­ku do­da sop­stve­ni po­gon.

– To bi, na­rod­ski re­če­no, tre­ba­lo da bu­de kom­bajn za voć­nja­ke i po­vrt­nja­ke. U ba­štu sam ga is­te­rao 2010. gle­da­ju­ći ka­ko će uze­ti pr­vu šlji­vu i od­mah se ob­ra­do­vao, jer je sve išlo mno­go bo­lje ne­go što sam oče­ki­vao – ka­že Mo­mir Gli­šić za „Po­li­ti­ku”.

Opširnije u štampanom i digitalnom izdanju Politike.
Politika

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here