Pretraga vesti

Od petka u prodaji novi broj Čačanskog glasa

post-title


Od sutra je u prodaji novi broj „Čačanskog glasa“.

Grad­sko ve­će usvo­ji­lo pra­vil­nik o nov­ča­noj po­mo­ći za no­vo­ro­đen­čad VI­ŠE SRED­STA­VA ZA NO­VO­RO­ĐE­NE BE­BE 3

Odr­žan “Mar­ket ru­ko­tvo­ri­na” u Do­mu kul­tu­re ČA­ČAN­SKI KRE­A­TIV­CI IZ­LA­GA­LI SVO­JE UNI­KA­TE 8

Ju­go­slo­ven­ski rok osva­ja Ame­ri­ku ENER­GI­JA BEZ GRA­NI­CA 9

Na Agro­nom­skom fa­kul­te­tu pred­sta­vljen jav­ni po­ziv za struč­nu prak­su u or­gan­skoj pro­iz­vod­nji ŠAN­SA ZA MLA­DE AGRO­NO­ME I TEH­NO­LO­GE 13

Ra­di­sav Ra­šo Lu­ko­vić, di­rek­tor ča­čan­skog Do­ma kul­tu­re VE­LI­KI PRO­GRAM­SKI ZA­MAH 15

Glu­mi­ca Du­ši­ca No­va­ko­vić u mo­no­dra­ma, osmo­mar­tov­skom po­klo­nu su­gra­đan­ka­ma za­vi­čaj­nog dru­štva “Ča­ča­ni” OD­BRA­NA DRA­GE MA­ŠIN, IZ LIČ­NOG, ŽEN­SKOG UGLA 16

Hu­ma­na avan­tu­rist­ki­nja Mi­li­ca Ra­do­vić o svo­jim pu­to­va­nji­ma i vo­lon­te­ri­zmu KA­KO SAM HA­KO­VA­LA ŽI­VOT? 17

Komentari
Vest nema komentara.
Budite prvi koji će komentarisati ovu vest!

Ostavite komentar