Predloženim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji omogućava se poreskim obveznicima grejs period za plaćanje obaveza.

foto: Thinkstock

Prema tom Predlogu, poreskim obveznicima u Srbiji se omogućava da mogu, ukoliko im plaćanje poreske obaveze predstavlja neprimereno veliko opterećenje, da pri odobravanju prava na odlaganje plaćanja obaveze ostvare i pravo na grejs period do 12 meseci.

Grejs period do 24 meseca moći će da imaju poreski obveznici koji primenjuju plan reorganizacije i finansijskog restrukturiranja.

Predlogom izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je na dnevnom redu sednice Skupštine Srbije, po tumačenju Vlade Srbije stvaraju se uslovi za transformaciju Poreske uprave.

Ta služba prema postojećem zakonskom rešenju u postupku poreske kontrole obavlja kancelarijsku kontrolu, terensku kontrolu i radnje u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela, dok će prema predloženom rešenju obavljati pružanje poreske usluge, poresku kontrolu i radnje u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela.

Predlažena je i izmena predmeta i sredstava prinudne naplate poreskog duga, pa će poreska dugovanja moći da se naplate i iz štednih uloga, kao i svih drugih prihoda na tekućim računima poreskih obveznika.

Narodna banka Srbije od 1. januara 2019. godine preuzima nadležnosti Poreske uprave za obavljanje poslova izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, poslova izdavanja sertifikata za obavljanje menjačkih poslova i kontrole menjačkih poslova i deviznog poslovanja, zbog čega će, kako je navedeno u obrazloženju efekata predloženih izmena Zakona i poreskom postupku i poreskoj administraciji, deo zaposlenih u Poreskoj upravi koji su se bavili tim poslovima preuzeti centralna banka.

To je propisano Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovnaju koji je takodje u skupštinskoj proceduri.

Tim zakonom se rešava pitanje ispunjavanja obaveza Srbije koje su preuzete na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, koje se odnose na slobodno kretanje kapitala po osnovu portfolio investicija i finansijskih zajmova i kredita s rokom dospeća kraćim od godinu dana.

Cilj donošenja zakona je stvaranje uslova za slobodno kretanje kapitala po osnovu ulaganja rezidenata u kratkoročne hartije od vrednosti izdavaoca iz Evropske unije, kao i ulaganja nerezidenata koji imaju sedište, odnosno prebivalište u državama članicama Evropske unije u kratkoročne hartije od vrednosti u Srbiji.
B92

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here