Velika mikrobiološka zagađenja u nekim razdobljima godine karakterišu vodu Zapadne Morave kao neupotrebljivu za zalivanje i druge namene. To je upravo objavila grupa istraživača sa Agronomskog fakulteta u Čačku, na čelu sa profesorom biologije dr Goranom Markovićem, precizirajući da je poslednja, peta klasa vode, utvrđena na uzorku uzetom u Stančićima, nizvodno od Čačka.

Po Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama (Sl. gl. RS 50/2012), kvalitet površinskih voda svrstava se u pet klasa: prva ima odličan ekološki status, a u petoj su vode neupotrebljive za bilo koju svrhu.

Vodotokovi sliva Zapadne Morave decenijama su veliki primači otpadnih voda različitog porekla. U slivnom području postoji 30 gradskih i više stotina seoskih naselja, i oko 200 većih industrijskih zagađivača. Do sada su, recimo, beležena zagađenja nitratima i nitritima (1991), živom (1994), kadmijumom (2003) i drugim teškim metalima.

Tokom 2016. za potrebe ovog istraživanja („Ocena ekološkog statusa reke Zapadne Morave”) uzeti su uzorci sa četiri tačke srednjeg toka reke i ispitani u laboratorijama Zavoda za javno zdravlje u Čačku.
Politika, Gvozden Otašević

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here