Poželjno je da putnici što pre podnesu zahtev za prijavu štete.

Svi oštećeni od strane turističke agencije “JAZZ-TRAVEL” d.o.o. Čačak ako žele da dobiju svoj novac nazad, treba brzo da reaguju i da kompaniji “DDOR Novi Sad” a.d.o. što pre podnesu odštetni zahtev (prijavu štete) po osnovu polise osiguranja garancije putovanja.

Odštetni zahtevi se podnose na jedan od dva sledeća načina:

1. PRIJAVA ODŠTAMPANOG ZAHTEVA SLANJEM DOKUMENTACIJE POŠTOM

Oštećeno lice može preuzeti obrazac za prijavu odštetnog zahteva sa internet sajt YUTA-e www.yuta.rs, (Zahtev popuniti, poslati elektronski, odštampati i svojeručno potpisati). Oštećeno lice popunjava obrazac unoseći podatke u sva polja, ukjučujući i identifikacione podatke, JMBG, broj računa za uplatu sredstava i sl.

Uz popunjeni odštampan i svojeručno potpisan obrazac prilaže se sledeća dokumentacija:

1. Originalni primerak pismenog potpisanog ugovora o putovanju;

2. Potvrda – originalna priznanica na ime putnika kojom se potvrđuje da je putnik platio ukupnu cenu ili deo cene putovanja, odnosno, ukoliko je cena ili deo cene plaćen administrativnom zabranom, overena potvrda poslodavca koja će sadržati datum i iznos svake pojedinačne isplate; odnosno drugi validan dokaz o izvršenoj uplati (bankarski izvod) (šalje se original dokaza o uplati, pri čemu oštećeno lice treba sebi da napravi kopiju)

3. Garancija putovanja dobijena od strane Agencije;

Oštećeno lice – putnik je dužan da dostavi i druge dokumente koje zatraži osiguravač radi utvrđivanja postojanja i obima svoje obaveze, pri čemu prvenstveno smatramo kopiju identifikacionog dokumenta, ukoliko se na drugi podoban način ne bude mogao utvrditi identitet putnika, te kopiju kartice tekućeg računa.

Kompletnu dokmentaciju ostećeno lice šalje u jednoj koverti na adresu: poštanski FAH 149, 21101 Novi Sad (poštanski fah DDOR Novi Sad). Kao potvrdu o slanju odštetnog zahteva oštećeno lice će koristiti dokaz o poslatoj pošiljci dobijen od PTT-a.

2. PODNOŠENJE ODŠTETNOG ZAHTEVA U SVIM POSLOVNICAMA DDOR NOVI SAD

Oštećeno lice odštetni zahtev podnosi u poslovnici DDOR Novi Sad. Spisak svih lokacija DDOR Novi Sad na kojima se moze izvrsiti podnosenje odštetnog zahteva ostećena lica mogu naći na web strani DDOR Novi Sad https://www.ddor.rs/prodajna-mesta/.

U poslovnicama DDOR Novi Sad oštećena lica će dobiti obrazac prijave odštetnog zahteva koji će popuniti, unoseći podatke u sva polja, ukjučujući i identifikacione podatke, JMBG, broj računa za uplatu sredstava i sl.

Takođe, oštećena lica će pored popunjavanja odštetnog zahteva zaposlenom DDOR Novi Sad predati sledeća dokumenta:

1. Originalni primerak pismenog potpisanog ugovora o putovanju;

2. Potvrda – originalna priznanica na ime putnika kojom se potvrđuje da je putnik platio ukupnu cenu ili deo cene putovanja, odnosno, ukoliko je cena ili deo cene plaćen administrativnom zabranom, overena potvrda poslodavca koja će sadržati datum i iznos svake pojedinačne isplate; odnosno drugi validan dokaz o izvršenoj uplati (bankarski izvod)(šalje se original dokaza o uplati, pri čemu ošteceno lice treba sebi da napravi kopiju)

3. Garancija putovanja dobijena od strane Agencije;

Oštećeno lice – putnik je dužan da dostavi i druge dokumente koje zatraži osiguravač radi utvrđivanja postojanja i obima svoje obaveze, pri čemu prvenstveno smatramo kopiju identifikacionog dokumenta, ukoliko se na drugi podoban način ne bude mogao utvrditi identitet putnika, te kopiju kartice tekućeg računa.
Za sve dodatne informacije i eventualna pojašnjenja možete koristiti tel.

Kontakt centra DDOR Novi Sad: Korisnički centar: besplatan poziv 0800 303 301 ili poziv 021 480 2222.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here