Na osnovu člana 8. stav 2. Odluke o finansijskoj podršci učenicima i studentima, („Sl.list grada Čačka“, br.19/2013 i 7/2014), Komisija za finansijsku podršku učenicima i studentima grada Čačka raspisuje

K O N K U R S
ZA DODELU FINANSIJSKE PODRŠKE STUDENTIMA I UČENICIMA IZ BUDžETA GRADA ČAČKA ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU

Finansijska podrška studentima i učenicima obuhvata:
1. studentsku i učeničku stipendiju koja se isplaćuje u 10 jednakih mesečnih rata u školskoj godini,
2. jednokratne nagrade za studente prve godine studija i učenike osnovnih i srednjih škola,
3. troškove školovanja u školama za talente (smeštaj u učeničkim domovima).

I USLOVI ZA DODELU FINANSIJSKE PODRŠKE

1. Pravo na studentsku i učeničku stipendiju imaju:
1.a. studenti osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija na fakultetima čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, sa ostvarenom prosečnom ocenom 8,50 i preko u toku školovanja, počev od druge godine studija, pod uslovom da daju godinu za godinom , da imaju najviše jedan nepoložen ispit iz prethodnih godina i da imaju prebivalište na teritoriji grada Čačka najmanje dve godine pre dana objavljivanja Konkursa za finansijsku podršku,
– nezaposleni studenti prve godine master akademskih studija na fakultetu čiji je osnivač Republika Srbija, sa ostvarenom prosečnom ocenom 8,50 i preko u toku školovanja pod uslovom da daju godinu za godinom na fakultetu čiji je osnivač Republika Srbija, da nisu navršili 27. godina života, odnosno studenti druge godine master akademskih studija i prosečno ostvarenom ocenom 8,50 na osnovnim akademskim studijama i prvoj godini master akademskih studija pod uslovom da daju godinu za godinom i da imaju prebivalište na teritoriji grada Čačka najmanje dve godine pre dana objavljivanja Konkursa za finansijsku podršku,
– studenti osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija na fakultetu čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, počev od druge godine studija, pod uslovom da daju godinu za godinom i da imaju najviše jedan nepoložen ispit iz prethodnih godina studija, ako su oboleli od teške i trajne bolesti ili su invalidna lice kao posledica urođene ili postraumatske sekvele koja zahteva trajno medicinsko pomagalo i da imaju prebivalište na teritoriji grada Čačka najmanje dve godine pre dana objavljivanja Konkursa za finansijsku podršku,
– nezaposleni studenti prve godine master akademskih studija na fakultetu čiji je osnivač Republika Srbija, pod uslovom da daju godinu za godinom na fakultetu čiji je osnivač Republika Srbija, da nisu navršili 27. godina života, odnosno studenti druge godine master akademskih studija pod uslovom da daju godinu za godinom na fakultetu čiji je osnivač Republika Srbija, da nisu navršili 27. godina života i ako su oboleli od teške i trajne bolesti ili su invalidna lica kao posledica urođene ili postraumatske sekvele koja zahteva trajno medicinsko pomagalo i da imaju prebivalište na teritoriji grada Čačka najmanje dve godine pre dana objavljivanja Konkursa za finansijsku podršku,
Teške i trajne bolesti u smislu alineja 3. i 4. su:
– trajna, hronična, bubrežna insuficijencija kod koje je indikovana dijaliza ili transplantacija bubrega,
– maligne bolesti – na skali Karnofskog zbir životne sposobnosti veći od 60%,
– multipla skleroza,
– autizam – intelektualno visokofunkcionalne,
– slepilo – amaurosis,
– gluvoća – kofozis,
– hronični hepatitis,
– hronična opstruktivna bolest pluća,
– šećerna bolest – dijabetes melitus,
– maligna hipertenzija,
– hemofilija,
– HIV,
– epilepsija,
– cistična fibroza,
– sistemske autoimune bolesti,
– progresivne neuromišićne bolesti, cerebralna paraliza, paraplegija, tetraplegija,
– teške reumatske bolesti i komplikacije.
1.b. učenici osnovnih i srednjih škola koji pohađaju škole za talente sa prosečnom ocenom 4,50 i više, ostvarenoj u prethodnoj školskoj godini i to: Muzička škola u Ćupriji i srednje muzičke škole čiji je osnivač Republika Srbija, Matematičke gimnazije, Filološke gimnazije i Srednja baletska škola.
2. Pravo na finansijsku podršku u vidu jednokratne nagrade imaju:
– studenti prve godine koji su pri upisu na osnovne akademske ili integrisane akademske studije na fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija na konačnoj rang listi ostvarili 95 i više bodova,
– učenici osnovnih i srednjih škola koji su na republičkim školskim takmičenjima iz nastavnih predmeta, a po Programu i kalendaru takmičenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja osvojili prvo, drugo ili treće mesto,

3. Pravo na troškove školovanja u školama za talente ( smeštaj u učeničkim domovima) imaju:
– učenici osnovnih i srednjih škola koji pohađaju škole za talente.
Gradonačelnik Grada zaključuje Ugovor o smeštaju u domu za svaku školsku godinu posebno sa školom ili sa domom za smeštaj učenika.

II VISINA STIPENDIJE ODNOSNO NAGRADE
Stipendija se isplaćuje u visini:
– studentu 8.000,00 dinara mesečno
– učeniku 4.000,00 dinara mesečno
Nagrada se isplaćuje u visini 12.000,00 dinara

III POTREBNA DOKUMENTA
Prijava na konkurs (zahtev)
Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

Za učesnike konkursa iz tačke 1.
– potvrdu fakulteta o postignutim rezultatima u učenju i potvrdu o upisanoj godini studija,
– potvrdu o broju nepoloženih ispita iz prethodnih godina,
– fotokopiju lične karte ( očitanu ličnu kartu) i indeksa za studente,
– studenti master akademskih studija, potvrdu o uspehu na osnovnim studijama, potvrdu o upisu na master studije
– teška bolest i invalidnost dokazuju se lekarskim uverenjem,
– učenici škola za talente, potvrdu o prosečnoj oceni ostvarenoj u prethodnoj školskoj godini i
– potvrdu o upisanoj školskoj godini.

Učesnici konkursa pod tačkom 2. uz prijavu na konkurs dostavljaju :
Studenti:
– potvrdu fakulteta o ostvarenom broju bodova na konačnoj rang listi, kao i potvrdu fakulteta o upisanom fakultetu na kome je polagan prijemni ispit,
– fotokopiju lične karte (očitanu ličnu kartu) i indeksa.
Učenici :
– potvrdu škole da je podnosilac prijave redovan učenik,
– dokaz o ostvarenim rezultatima na takmičenju.
Učesnici konkursa pod tačkom 3.uz prijavu na konkurs dostavljaju
– potvrdu škole da je podnosilac prijave redovan učenik škole za talente

IV ROK I ADRESA ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 30. oktobra do 30. novembra 2018. godine.
Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.
Studentu iz tačke 1. alineja 2.i 3. ove odluke stipendija se može dodeliti i u toku školske godine na osnovu podnetog zahteva ako je bolest i invalidnost nastala nakon zaključenja konkursa za odnosnu godinu i ako u budžetu grada ima sredstava za ove namene.
Uz zahtev student podnosi potvrdu fakulteta o upisanoj godini studija, fotokopiju lične karte – očitanu ličnu kartu, kopiju indeksa, nalaz nadležne zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija ili grad Čačak o teškoj bolesti i nalaz i mišljenje Interresorne komisije.
Učenik škole za talente zahtev za ostvarivanje prava na besplatan smeštaj, može podneti i u toku školske godine.
Prijave na konkurs dostaviti na adresu : Gradska uprava za društvene delatnosti grada Čačka, sa naznakom prijava na konkurs za finansijsku podršku učenicima i studentima, Čačak ul. Župana Stracimira broj 2.

V OBUSTAVA ISPLATE STIPENDIJE I NEMOGUĆNOST ISTOVREMENOG OSTVARIVANjA PRAVA NA STIPENDIJU

Korisniku studentske, odnosno učeničke stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, kada izgubi pravo na finansiranje školovanja iz budžeta Republike Srbije, ako ostvari pravo na studentsku odnosno učeničku stipendiju koja se finansira iz budžeta Republike Srbije ili napusti redovno školovanje.
Student koji je ostvario pravo na studentsku, odnosno učeničku stipendiju nema pravo na studentsku, odnosno učeničku stipendiju ili kredit koji se finansira iz budžeta Republike Srbije.
Korisnik studentske, odnosno učeničke stipendije je dužan da isplaćeni iznos stipendije vrati u slučajevima iz stava 1.tačke V ovog konkusa.

VI POSTUPAK I PRAVNO SREDSTVO
Gradonačelnik donosi rešenje o dodeli finansijske podrške na predlog Komisije za finansijsku podršku, i zaključuje ugovore sa kandidatima koji su ostvarili pravo na finansijsku podršku iz člana 5. ove Odluke.
Lice koje se prijavilo na konkurs za dodelu finansijske podrške odnosno stipendije može podneti prigovor na rešenje o dodeli finansijske podrške Gradskom veću u roku od 8 dana od dana prijema rešenja.
Rešenje Gradskog veća po prigovoru je konačno.

Komisija će obavestiti učesnike konkursa o rezultatima konkursa do 15. decembra 2018. godine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here