Preporučujemo aplikaciju za Vaš telefon!     Android iOS

Pretraga vestiPošta Srbije daje u zakup poslovni prostor u Mrčajevcima

post-title


OGLAS RADI DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U MRČAJEVCIMA

PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

1. Predmet davanja u zakup je:

-poslovni prostor JP „Pošta Srbije“ u Mrčajevcima, ul. Miloja Stojanovića broj 1, koji se nalazi na spratnom delu objekta Pošte 32210 Mrčajevci, izgrađen na katastarskoj parceli broj 3902/4 KO Mrčajevci, upisan u Listu nepokretnosti broj 2519 KO Mrčajevci. Poslovni prostor se sastoji od tri prostorije, ukupne površine 34,11 m² i izdaje se po početnoj mesečnoj ceni zakupa od 500,00 dinara po m², bez PDV-a. 

Postoji mogućnost delimičnog izdavanja poslovnog prostora. 

     2. Uslovi davanja u zakup 

Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vreme, na period od 3 (tri) godine.

Poslovni prostor se daje u zakup u postojećem -"viđenom" stanju, tako da se zakupac potpisom ugovora o zakupu odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na istom.

Poslovni prostor biće dat u zakup u postupku prikupljanja pisanih ponuda najpovoljnijem ponuđaču, koji će biti izabran na osnovu visine ponuđene zakupnine i ako ispunjava uslove oglasa.

Pored plaćanja cene zakupa, zakupac preuzima obavezu plaćanja troškova održavanja poslovnog prostora kao i plaćanje troškova električne energije i komunalnih troškova.

Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 10.000,00 dinara (desethiljadadinara) na račun Banke Intesa, broj: 160-805-86, svrha uplate: depozit za učešće u postupku zakupa poslovnog prostora, poziv na broj 2022-37695.

 

Ponuđači sa kojima ne bude zaključen ugovor, imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 8 (osam) dana od dana otvaranja ponuda, a izabrani ponuđač ima pravo na povraćaj depozita u roku od 8 (osam) dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu. Ukoliko izabrani ponuđač odustane od zaključenja ugovora o zakupu, nema pravo na povraćaj depozita. U ponudi je neophodno navesti broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

Izabrani ponuđač, prilikom zaključenja ugovora o zakupu, dužan je da kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupa priloži sopstvenu blanko menicu sa klauzulom „ bez protesta“ i meničnim ovlašćenjem, kao i karton deponovanih potpisa.

            3. Uslovi prijavljivanja

Pravo prijave na oglas imaju fizička i pravna lica, za namenu obavljanja komercijalne delatnosti.

 1) Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa- zaključno sa 17.6.2022. godine.

 2) Uredna i potpuna pisana ponuda treba da sadrži:

 a) Sve podatke o podnosiocu ponude:

 - za fizička lica - ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstven matični broj građana;

- za preduzetnike – ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstven matični broj građana, naziv radnje i matični broj;

 - za pravna lica - naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave.

b) Vrstu delatnosti koju bi ponuđač obavljao u poslovnom prostoru;

v) Ponuđenu visinu zakupnine po m2 i 

g) Dokaz o uplaćenom depozitu i izjavu ponuđača da je saglasan da Preduzeće može zadržati depozit, ukoliko učesnik Oglasa bude izabrani ponuđač i sa Preduzećem ne potpiše ugovor o zakupu.

 d) Broj tekućeg računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

 

Ponude se, dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se lično predaju na adresu: Javno preduzeće „Pošta Srbije“, RRJ „Kraljevo, Čačak“ PJ višeg ranga “Čačak“ Kneza Miloša 6, 32102 Čačak, u zatvorenoj koverti na kojoj je naznačeno:“Ponuda za zakup poslovnog prostora u Mrčajevcima - NE OTVARATI“ 

Uvid u dokumentaciju o poslovnom prostoru može se izvršiti u Čačku, u Ulici Kneza Miloša broj 6, svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova, a takođe se može dogovoriti obilazak poslovnog prostora koji se izdaje u zakup.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane. Ponuda u kojoj je cena data opisno neće se razmatrati.

 

 

 4. Izbor najpovoljnijeg ponuđača

Javno otvaranje prispelih ponuda održaće se 20.6.2022. godine u 11,00 časova u prizemlju zgrade(aneks) PJ „Čačak“ u ulici Kneza Miloša 6, 32102 Čačak.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene zakupnine, kao i da ispunjava ostale uslove iz oglasa. Prednost imaju ponuđači koji su zainteresovani za uzimanje u zakup celokupnog poslovnog prostora. Komisija utvrđuje redosled važećih ponuda.

Ukoliko na oglas pristigne jedna ponuda, ista će se uzeti u razmatranje.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, Komisija će pozvati ponuđače da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema poziva, dostave novu pisanu zatvorenu ponudu, sa uvećanim iznosom zakupnine u odnosu na prethodno datu ponudu. Ukoliko ponuđači u datom roku ne dostave novu ponudu, odnosno ako ponuđači dostave novu ponudu sa istovetnom zakupninom, Komisija će putem žreba izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača. Komisija sačinjava zapisnik o postupku otvaranja ponuda u potrebnom broju primeraka i to dva za Preduzeće i po jedan primerak za svakog ponuđača.

Ponuđači će pisanim putem biti obavešteni o izboru najpovoljnije ponude, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Javno preduzeće „Pošta Srbije“, zadržava pravo da , do zaključenja ugovora o davanju u zakup, odustane od zaključenja ugovora.

Dodatne informacije i obaveštenja mogu se dobiti na telefon Područne jedinice „Čačak“ 032-304-000 ili na e- mail: rjcacak@posta.rs, u predmetu e-maila navesti „ Za Komisiju davanja u zakup poslovnog prostora u Mrčajevcima“.

 

Komentari
Vest nema komentara.
Budite prvi koji će komentarisati ovu vest!

Ostavite komentar

slot gacor