Raspisan je novi konkurs za radna mesta u Opštoj bolnici u Čačku.

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

DOKTOR MEDICINE: 1 izvršilac, visoka stručna sprema (VII/1) radni odnos na neodređeno vreme, u Službi za internu medicinu, sa punim radnim vremenom.

Opis poslova: prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Čačak.

SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA: 1 izvršilac, visoka stručna sprema (VII/2) radni odnos na neodređeno vreme, u Službi zaginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom, sa punim radnim vremenom.

Opis poslova: prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Čačak.

DOKTOR MEDICINE NA SPECIJALIZACIJI IZ ANESTEZIOLOGIJE SA REANIMATOLOGIJOM ili DOKTOR MEDICINE : 1 izvršilac, visoka stručna sprema (VII/1) radni odnos na neodređeno vreme, u Službi zaanesteziju sa reanimacijom i intenzivnom negom, sa punim radnim vremenom.

Opis poslova: prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Čačak.

VIŠA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR(STRUKOVNA/NI) :

1 izvršilac, viša stručna sprema (VI/1) radni odnos na neodređeno vreme, u Službi za internu medicinu, sa punim radnim vremenom.

Opis poslova: prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Čačak.

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR: 1 izvršilac, srednja stručna sprema (IV) radni odnos na neodređeno vreme, u Službi za otorinolaringologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom, sa punim radnom vremenom.

Opis poslova: prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Čačak.

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR: 2 izvršioca, srednja stručna sprema (IV) radni odnos na neodređeno vreme, u Službi za anesteziju sa reanimacijom i intenzivnom negom, sa punim radnom vremenom.

Opis poslova: prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Čačak

U S L O V I:

Za radno mesto pod rednim brojem 1 kandidati podnose overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu, (VII /1 stepen stručne spreme), overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu i Rešenje o upisu u Imenik lekarske komore.

Za radno mesto pod rednim brojem 2kandidati podnose overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu, (VII /2 stepen stručne spreme),overenu fotokopiju uverenja o položenom specijalističkom ispitu iz ginekologije i akušerstva, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu i Rešenje o upisu u Imenik lekarske komore

Za radno mesto pod rednim brojem 3kandidati podnose overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu, (VII /1 stepen stručne spreme), potvrdu o započetoj specijalizaciji (za kandidate koji su započeli specijalizaciju anesteziologije sa reanimatologijom), overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitui Rešenje o upisu u Imenik lekarske komore.

Za radno mesto pod rednim brojem 4kandidati podnose: overenu fotokopiju diplome o završenoj Višoj ili Strukovnoj medicinskoj školi, opšteg smera (VI stepen stručne spreme),overenu fotokopiju položenog stručnog ispita, Rešenje o upisu u Imenik Komore medicinskih sestara i tehničara.

Za radno mesto pod rednim brojem 5 i 6kandidati podnose: overenu fotokopiju diplome o završenoj Srednjojmedicinskoj školi, opšteg smera ( IV stepen stručne spreme), overenu fotokopiju položenog stručnog ispita i Rešenje o upisu u Imenik Komore medicinskih sestara i tehničara.

Prijave na oglas podnose se u koverti ililično u upravnoj zgradi Opšte bolnice Čačakkod poslovnog sekretara (prizemlje) od 7,00 do 15,00 časova svakog radnog dana, ulica drDragiše Mišovića broj 205 ili preporučeno putem pošte na napred navedenu adresu, a sveu roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.

Kandidati su dužni da uz traženu dokumentaciju dostave i molbu u kojoj će navesti za koje radno mesto konkurišu, adresu i kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

VRŠILAC DUŽNOSTI

D I R E K T O R A

dr Radoslav Milošević

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here