Gradska uprava za inspekcijski nadzor započela ke sa kontrolom zauzeća površine javne namene (letnjih/zimskih bašti).

Članom 34. Odluke o privremenim objektima („Službeni list grada Čačka“ br. 6/2019), zabranjeno je:
–  postavljati privremeni objekat bez odobrenja nadležnog organa ili protivno odobrenju nadležnog organa i odobrenoj dokumentaciji;
–  vršiti zamenu odobrenog i izgrađenog privremenog objekta drugim objektom bez odobrenja nadležnog organa;
– vršiti promenu namene privremenog objekta bez odobrenja nadležnog organa.

Članom 37. stav 1. iste odluke propisane su novčane kazne u fiksnom iznosu od 150.000 dinara za pravno lice ako:

–  postupi protivno odredbi člana 10. ove Odluke;
–  postupi protivno odredbi člana 34. ove Odluke;
– privremeni objekat ne ukloni u slučajevima predviđenim u članu 35. ove Odluke;
– ne ukloni privremeni objekat po nalogu komunalnog inspektora (član 36. stav 2. ove odluke).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 25.000 dinara. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 25.000 dinara. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 75.000 dinara. Za prekršaje iz ovog člana komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac, izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom. Pozivaju se vlasnici  privremenih objekata – letnjih/zimskih bašti da u roku od 7 dana usklade svoje poslovanje sa

Odlukom o privremenim objektima, odnosno pribave odobrenje nadležnog organa za postavljanje istih na površinama javne namene ili iste uklone. Po isteku pomenutog roka, komunalna inspekcija i komunalna milicija će vršiti intenzivnu kontrolu zauzeća javnih površina postavljanjem letnjih/zimskih bašti i preduzimati mere u skladu sa svojim ovlašćenjima.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here